Privacyverklaring

Privacybeleid Badminton Nederland Shop

Badminton Nederland Shop geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Badminton Nederland Shop. 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie is 09/04/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van jou door ons worden verwerkt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 

Wie is verwerking verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Badminton Nederland Shop is een dienst van Badminton Nederland. Badminton Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Badminton Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking van jouw gegevens bepaalt en dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regelgeving, waaronder de Algmene Verordening Gegevensbescherming. Badminton Nederland Shop is gevestigd te Nieuwegein aan de Kelvinbaan 48 en te bereiken via shop@badminton.nl.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

- Je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
- Je Internet Service Provider (ISP);
- De duur van jouw bezoek aan de website;
- Het aantal keren dat je de website bezoekt;
- Basale domein informatie;
- De pagina’s die je bezoekt;
- Informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken;
- Informatie voor het verbeteren van onze website en onze service;
- Voor interne administratie;
- Jouw gedrag op de website;

Tot slot wordt je op sommige pagina’s van deze website uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of documenten te downloaden. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Badminton Nederland Shop deze informatie opslaat. Ook kunnen we informatie opslaan over je surfgedrag.

 

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Badminton Nederland Shop verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Badminton Nederland Shop verwerkt jouw persoonsgegevens  uitsluitend voor de volgende doelen:

- Om contact met je te kunnen opnemen;
- Om je informatie te sturen;
- Om gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel onze website te verbeteren;
- Voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
- Voor het uitvoeren van betalingen en het verlenen van kortingen;
- Voor het informeren en adviseren;
- Voor het uitvoeren van onderzoeken;
- Om je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot onze dienstverlening;
- Om inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (“profilering”);
- Voor het deelnemen aan panels;
- Voor het afhandelen van klachten en complimenten;
- Om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;
- Voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Badminton Nederland en andere opgevraagde informatie;
- Om contact met je op te nemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
- voor het monitoren van de prestaties van deze site.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Badminton Nederland te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Badminton Nederland Shop, dan biedt Badminton Nederland Shop jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te (laten) schrijven.

 

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Badminton Nederland Shop alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Badminton Nederland Shop hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

- Na verkregen toestemming van betrokkenen;
- In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
- Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

1. Het maken van studies, modellen en statistieken;

2. Het doen van aanbiedingen indien en voor zover het mede in het belang van de leden en de sport is;

3. De uitoefening en de verdediging van de rechten van Badminton Nederland  bijvoorbeeld bij geschillen;

4. Het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;

het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Badminton Nederland Shop door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Badminton Nederland Shop daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Badminton Nederland Shop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen binnen de organisatie van Badminton Nederland tussen de functionarissen die noodzakelijk met de uitvoering van de dienst betrokken zijn.

Buiten Badminton Nederland worden jouw gegevens verwerkt op de hieronder beschreven wijze.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

E-mail en mailinglijsten

Active Campaign

Onze website maakt gebruik van Active Campaign, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Active Campaign. Active Campaign zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door Active Campaign beveiligd opgeslagen. Active Campaign maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Active Campaign behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Bedrijfsvoering en beleidsvorming

NOC*NSF

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt door verenigingen doorgegeven aan Badminton Nederland. De sportbond geeft deze gegevens weer door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om je specifiek te benaderen. Mocht je niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kan je daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.

 

App 

Woosh

Badminton Nederland wil haar verenigingen en leden ondersteunen bij het weer verantwoord en veilig badmintonnen. Hierdoor heeft Badminton Nederland samen met Sportunity het platform Woosh! ontwikkeld. Gegevens van verenigingen en leden van Badminton Nederland kunnen gebruikt worden voor marketing- en communicatiedoeleinden. Je gegevens worden bewaard zolang je lid bent van Badminton Nederland. Dit betekent dat wij je ledenprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. 

 

Profileringtool

BlueConic

Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een customer data platform, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.

 

Online advertising

Facebook

Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Geen commercieel gebruik.

Badminton Nederland Shop zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsvergadering.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Jouw verzoek rondom privacy kun je doorgeven via:

Mail: shop@badminton.nl

Contactpersoon voor privacy zaken: Matthijs Deken

 

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij iedereen daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via shop@badminton.nl

Onze merken