Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Badminton Nederland voor levering aan Consumenten Artikel 1 – Definities 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Badminton Nederland: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Badminton Nederland; 
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Badminton Nederland georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Badminton Nederland gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Dag: kalenderdag; 
 8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Badminton Nederland in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  informatie mogelijk maakt. 
 

Artikel 2 - Identiteit van Badminton Nederland 

 • Bedrijfsnaam: Badminton Nederland 
 • Vestigings- & bezoekadres: Kelvinbaan 48, Nieuwegein 
 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 uur 
 • E-mailadres: shop@badminton.nl  
 • KvK-nummer: 40594668 
 • Btw-identificatienummer: 001016751B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Badminton Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Badminton Nederland en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Badminton Nederland voordat de overeenkomst op  afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij  Badminton Nederland zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden  toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige  voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest  gunstig is. 
 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  Als Badminton Nederland gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale  inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Badminton Nederland niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Badminton Nederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door  Badminton Nederland is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Badminton Nederland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Badminton Nederland daartoe passende  veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Badminton Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op  afstand. Indien Badminton Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden  heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  verbinden. 
 5. Badminton Nederland zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op  een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van  Badminton Nederland waar de consument met klachten terecht kan;  
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale  inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van  betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst  een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 1. In geval van een duur transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Badminton Nederland mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:  de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het  laatste product heeft ontvangen. Badminton Nederland mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over  heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een  bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 

 1. De consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende l 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Badminton Nederland mag de consument  vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)  verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
 3. a) Indien Badminton Nederland de consument de wettelijk verplichte informatie over  het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 4. b) Indien Badminton Nederland de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de  consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het  uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Badminton Nederland hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
 4. De consument zal het product in dezelfde staat als bij ontvangst retourneren. Indien Badminton Nederland dit anders ervaart zal Badminton Nederland hiervoor of het product retourneren naar de consument of het in de overeenkomst overeengekomen  bedrag (of een deel daarvan) in rekening brengen. 
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Badminton Nederland alleen worden uitgesloten indien Badminton Nederland dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door Badminton Nederland tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  
  • die snel kunnen bederven of verouderen;  
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële  markt waarop de Badminton Nederland geen invloed heeft;  
  • voor losse kranten en tijdschriften;  
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de  
  • consument de verzegeling heeft verbroken. 
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 2. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
 3. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
 4. betreffende weddenschappen en loterijen.
 

Artikel 9 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet veranderd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan Badminton Nederland producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Badminton Nederland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van een duur transactiezijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van een duur transactie zijn alleen toegestaan indien Badminton Nederland dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

 1. Badminton Nederland staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van  de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door Badminton Nederland, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Badminton Nederland kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 1. Badminton Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet  dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan  uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en  recht op eventuele schadevergoeding. 
 1. Wat in geval van overmacht? Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Badminton Nederland om die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Badminton Nederland kan  worden gevergd. Als door overmacht levering van de overeengekomen diensten en  producten niet behoorlijk of niet tijdig kunnen worden nagekomen, dan is Badminton  Nederland gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte  daarvan als ontbonden te beschouwen. In geval van overmacht kan de consument  Badminton Nederland niet tot schadevergoeding aanspreken. 
 2. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Badminton Nederland om die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Badminton Nederland kan worden gevergd. Als door overmacht  levering van de overeengekomen diensten en producten niet behoorlijk of niet tijdig  kunnen worden nagekomen, dan is Badminton Nederland gerechtigd om de  overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te  beschouwen. In geval van overmacht kan de consument Badminton Nederland niet  tot schadevergoeding aanspreken. 
 3. In geval van ontbinding conform het lid 3 zal Badminton Nederland het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Badminton Nederland zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor  rekening van Badminton Nederland. 
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Badminton Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 

Artikel 12 - Duur transacties 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden  voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na  voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 

Artikel 13 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,  binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
 2. Wanneer een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling op de bankrekening van Badminton  Nederland is ontvangen. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Badminton Nederland te melden. 
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Badminton Nederland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte redelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

 1. Badminton Nederland beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de  consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven  worden ingediend bij Badminton Nederland. Bij Badminton Nederland ingediende  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd  vraagt, wordt door Badminton Nederland binnen de termijn van 14 dagen  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Badminton Nederland niet op, tenzij Badminton Nederland schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Badminton Nederland, zal Badminton Nederland naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
 

Artikel 15 - Intellectuele eigendom 

Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de  producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Badminton Nederland,  haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 – Persoonsgegevens 

Badminton Nederland zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in  overeenstemming met haar privacy beleid. Badminton Nederland neemt daarbij de van  toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle aanbiedingen van Badminton Nederland, haar overeenkomsten en de uitvoering  daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens  Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Onze merken